Strategaeth Technoleg Gwybodaeth

2021-2024
Sgroliwch i weld
Illustration

Cyflwyniad a Chwmpas

Mae'r Strategaeth hon yn adeiladu ar Strategaeth TG a Thechnoleg flaenorol 2017-2020 ac yn canolbwyntio ar sut rydym yn anelu at ddarparu Gwasanaethau Technoleg Gwybodaeth (TG) ar gyfer y cyfnod 2021-2024.

Mae'r Gwasanaethau TG yn cynnwys dwy (Uned Cyflenwi Gwasanaethau TG ac Uned Systemau TG a Seilwaith) o’r pedair uned yn y Gyfarwyddiaeth Gwasanaethau Digidol a sefydlwyd yn gynnar yn 2020.

Mae'r Gyfarwyddiaeth newydd yn cyd-fynd â strategaethau allweddol y Brifysgol i ategu dull Dysgu ac Addysgu newydd sy'n canolbwyntio ar allu digidol y sefydliad.

Mae'r ddogfen hon yn nodi gweledigaeth TG, amcanion strategol, a'r themâu lefel uchel sy'n eu hategu. Mae'n ystyried grŵp ehangach Y Drindod Dewi Sant, gan archwilio cyfleoedd i gydweithio, a thrafod sut mae gweledigaeth TG yn ymwneud â Strategaeth Ddigidol Y Drindod Dewi 2021-2023 a Strategaeth gyffredinol y Brifysgol. Mae'n dod i ben drwy ddarparu proffiliau gweithredu a buddsoddi gyda chynlluniau gweithredu blynyddol CAMPUS a ddefnyddir i fonitro'r gwaith o gyflawni'r amcanion dros y tair blynedd nesaf.

Er mai Strategaeth y Brifysgol yw hon yn bennaf, mae lle iddo gyd-fynd a chydweithio â Grŵp y Brifysgol.

Themâu y Brifysgol

Rhoi Dysgwyr yn Gyntaf

Rhagoriaeth mewn Addysgu, Ysgolheictod ac Ymchwil Gymhwysol

Creu Cyfleoedd drwy Bartneriaethau

Prifysgol i Gymru

Themâu Gwasanaethau Digidols

Cysylltedd Digidol

Cynhyrchiant Digidol

Dysgu Digidol

Cynhwysiant Digidol

Galluoedd Digidol

Arloesedd Digidol

Amcanion TG

Syml, Ar Gael a Seiberddiogel

Isadeiledd yn cadw i fyny

Galluogi penderfyniadau sy'n cael eu gyrru gan Ddata gan sicrhau cynwysoldeb a boddhad

Yn canolbwyntio ar y dysgwr ac yn arloesol

Rhagweithiol nid adweithiol

Cefndir

Roedd Strategaeth TaSG flaenorol 2017-2020 yn canolbwyntio ar ddarparu llwyfan TG blaenllaw sector ar gyfer myfyrwyr, academyddion a gwasanaethau proffesiynol, yn arbennig cefnogi twf y Brifysgol yn Abertawe a'r campysau Canol Dinas, torri drwy brosesau myfyrwyr a yrrir gan bapur, a thanategu gwelliannau i dablau cynghrair. Mae dadansoddiad manwl ar gael yn ein Strategaeth TaSG 2017-2020 – Dadansoddiad Ôl-Strategaeth.

Yn sgil y pandemig byd-eang yn 2020/21 gwelwyd dull newydd o weithio a byw, gydag addasiadau cyson i weithio, addysgu ac astudio. Mae'r amgylchedd mwyaf heriol ers degawdau wedi cyflwyno cyfres o alwadau ar TG ac wedi gwneud am gyfnod pan na fu pethau erioed mor brysur, ac mae arloesedd wedi ffynnu.

Mae TG wedi canolbwyntio ar wneud lleoliad mynediad TG yn agnostig, cefnogi staff a myfyrwyr gyda rhyngweithio a dysgu ar-lein, a chynnal diogelwch mewn amgylchedd Seiberddiogelwch sy'n gynyddol elyniaethus. Amlygwyd hyn yn enghraifft o arfer rhagorol mewn archwiliad diweddar o Barhad Busnes.

Illustration
Illustration

Bydd y Strategaeth TG hon yn symud y ffocws i ymgysylltu'n ehangach â Choleg Sir Gar a Choleg Ceredigion. Rydym eisoes yn ymgynghori â chydweithwyr Addysg Bellach am arbenigedd mewn meysydd technegol a pholisi TG a byddwn yn adeiladu ar y cysylltiadau hyn, gyda'r frwydr yn erbyn Seiberdroseddu yn ffurfio'r prif ymgysylltu.

Bydd cyfuno ein harbenigedd a'n hadnoddau technegol cyfunol yn adeiladu llwyfan cryfach i ni sicrhau ein diogelwch. Gan ddefnyddio'r platfform hwn, gallwn adeiladu themâu cyffredin ym meysydd Wi-Fi a dilysu ar gyfer datblygiadau campws ar y cyd yn y dyfodol, a hefyd gyda'n modelu cysylltedd rhwydwaith rhyng-safle – chwilio am gyfleoedd i wneud yn fawr o'n cysylltedd a'n gwariant.

Cynhaliwyd ymgynghoriad i gryfhau'r Strategaeth TG, a sicrhau ei bod yn cyd-fynd ag anghenion a dyheadau gwasanaethau myfyrwyr, academaidd a phroffesiynol. Roedd yr ymarfer hwn yn addysg fawr, ac mae'r adborth wedi'i ymgorffori, gan gyfoethogi a chanolbwyntio'r cynnwys.

Gweledigaeth

Mae ein gweledigaeth yn glir, i ddarparu systemau a gwasanaethau TG o'r radd flaenaf i staff a myfyrwyr, wrth danategu ymchwil a datblygiad sy'n arwain y sector. Atgyfnerthir TG gan gysylltiadau agosach ag unedau eraill o fewn y Gyfarwyddiaeth Gwasanaethau Digidol, a byddwn yn meithrin cysylltiadau cryf i ddarparu'r llwyfan ar gyfer Strategaeth Ddigidol Y Drindod Dewi Sant 2021-2023 i lwyddo.

Ein nod yw sicrhau uniondeb a chynaliadwyedd gwasanaethau, systemau a seilwaith TG. Mae angen lefel briodol o fuddsoddiad er mwyn sicrhau llwyddiant ein Strategaeth TG. Mae'r Strategaeth TG yn darparu proffil gwariant clir dros y tair blynedd nesaf fel bod gofynion ariannol yn glir a bod modd cynllunio cymorth ariannol yn unol â hynny. Mae strwythur y Strategaeth TG yn hyblyg i addasu i anghenion newidiol y Brifysgol.

Illustration

Amcanion Strategol TG

Mae ein chwe amcan TG strategol ar gyfer y tair blynedd nesaf fel a ganlyn:


 • 1. Syml, Ar Gael a Seiberddiogel

  Rydym am i systemau TG fod yn hawdd i’w rheoli, yn syml i'w defnyddio, ar gael o unrhyw le 24/7, ac yn gwrthsefyll Seiberymosodiadau cynyddol aml a soffistigedig wedi'u targedu at ddarparwyr addysg.
 • 2. Sicrhau bod ein Seilwaith TG yn cyd-fynd ag anghenion y Brifysgol

  Rydym am roi profiad TG o'r radd flaenaf i'n myfyrwyr a'n staff. Bydd buddsoddi mewn technoleg Wi-Fi newydd, newid rhwydwaith, ac uwchraddio cyflymderau rhyng-gysylltedd yn gwella dibynadwyedd, gwydnwch a chyflymder. Bydd buddsoddi mewn technolegau dysgu a seilwaith ar draws y Brifysgol yn sicrhau ein bod yn cefnogi'r agenda ddigidol ac yn aros ar flaen y gad o ran datblygiadau yn y Sector AU. Bydd y mentrau hyn yn arwain at welliannau sylweddol o ran bodlonrwydd myfyrwyr a staff â'r Gwasanaethau TG.
 • 3. Galluogi Penderfyniadau sy'n Seiliedig ar Ddata

  Gan adeiladu ar y camau breision a wnaed gydag ansawdd data ac argaeledd drwy'r strategaeth flaenorol, rydym am ddefnyddio'r Polisi Llywodraethu Data a'r Gweithgor newydd i wella llythrennedd data a datblygu data mwy ystyrlon. Byddwn yn adeiladu ar ein cyfres adroddiadau gyfredol, gydag adroddiadau graffigol, sy’n canolbwyntio ar ddangosyddion perfformiad allweddol Y Drindod Dewi Sant ym meysydd Ansawdd a Chyllid i ddarparu dangosfwrdd dangosyddion perfformiad allweddol sy'n cefnogi'r broses o wneud penderfyniadau ar gyfer ystod eang o randdeiliaid.
 • 4. Cynwysoldeb a Bodlonrwydd TG Myfyrwyr a Staff

  Gan ddefnyddio meincnodau megis NSS, byddwn yn datblygu cysylltiadau pellach â defnyddwyr i ddeall eu hanghenion ac i gasglu adborth drwy gydol eu taith yn fyfyrwyr. Byddwn hefyd yn cefnogi cynhwysiant digidol, gan gynorthwyo gwasanaethau Myfyrwyr a Digidol drwy roi llwyfan i bob myfyriwr lwyddo. Byddwn yn datblygu proses ymgysylltu myfyrwyr gydlynol, gan fuddsoddi mewn systemau Rheoli Gwasanaethau Menter (ESM) a Rheoli Cysylltiadau Cwsmeriaid (CRM).
 • 5. Datblygiadau TG Arloesol sy'n Canolbwyntio ar y Dysgwr

  Gweithredu systemau TG newydd sydd ar gael yn ddwyieithog a gwella systemau sy'n bodoli eisoes yn barhaus er mwyn hwyluso amcanion allweddol y Brifysgol. Mae'r blaenoriaethau presennol yn canolbwyntio ar wella recriwtio myfyrwyr newydd a chadw'r rhai presennol yn well. Byddwn yn darparu atebion TG i sicrhau llwyddiant Micro fanylion mewngofnodi ac yn datblygu'r CRM i wella recriwtio. Byddwn yn canolbwyntio ar Amgylchedd Dysgu Rhithwir integredig a dosbarth blaenllaw, dadansoddeg dysgwyr ac olrhain ymgysylltu, gan gefnogi carfanau penodol o fyfyrwyr megis ôl-raddedigion a rhai rhyngwladol yn well. Ochr yn ochr â hyn, byddwn yn cynnal ein cefnogaeth hirdymor i Gofrestrfa, Cyllid a Phrofiad Myfyrwyr, gan symleiddio swyddogaethau adrannau drwy dechnoleg a gweithio tuag at gael gwared ar yr holl brosesau papur. Byddwn yn cydweithio â llais myfyrwyr, y byd academaidd a gwasanaethau proffesiynol i sicrhau ein bod yn parhau i flaenoriaethu'r datblygiadau a'r integreiddiadau mwyaf effeithiol.
 • 6. Rhagweithiol, nid adweithiol

  byddwn yn adeiladu ein heffeithlonrwydd o ran cynllunio llwyth gwaith AGILE SCRUM a Rheoli Prosiectau Ystwyth Prince2, yn ogystal â defnyddio ein data rheoli i greu systemau gwaith a yrrir gan ddata, megis deall ein proffil tocynnau TG i liniaru materion systematig. Mae defnyddio adroddiadau uwch ar ddata Tocynnau TG yn caniatáu canfod ac atal materion sy'n digwydd eto a'u rhannu'n gynnar, yn ogystal â'r cyfle i awtomeiddio ceisiadau cyffredin. Mae hyn yn gwella amseroedd ymateb staff a myfyrwyr ac effeithlonrwydd cyffredinol darpariaeth y Ddesg Gwasanaeth TG. Byddwn hefyd yn canolbwyntio ar ddatblygiad proffesiynol y gweithlu TG, i wella gwybodaeth am systemau ac i wella ein gallu i ddatrys problemau yn y ddolen gyswllt gyntaf.Themau

Bydd nifer o themâu lefel uchel yn cefnogi ein hamcanion Strategol fel a ganlyn:


Amcan strategol TG Thema lefel uchel TG
Syml, Ar Gael a Seiberddiogel Seiberddiogelwch
Mudo i’r Cwmwl
Sicrhau bod ein Seilwaith yn cyd-fynd ag anghenion y Brifysgol Wi-Fi cyflymder uchel
Uwchraddio rhwydwaith campws
Technolegau Dysgu
Galluogi penderfyniadau sy’n seiliedig ar ddata Llywodraethu Data
Datganiad Myfyrwyr HESA a Data’r Dyfodol
Cynwysoldeb a Bodlonrwydd TG Myfyrwyr a Staff Ymgysylltu a chyfathrebu â myfyrwyr
Prydlesu Cyfarpar
Cyfarfodydd ar-lein a fideo-gynadledda
Datblygiadau TG Arloesol sy'n Canolbwyntio ar y Dysgwr Datblygu ac Integreiddio TG
Amgylchedd Dysgu Rhithwir
Rhagweithiol, nid adweithiol Cynllunio llwyth gwaith ystwyth a rheoli Prosiect Prince2 Agile
Adrodd ar ddata tocynnau TG
Fforwm Library Swansea

Themâu Lefel Uchel TG

 • Seiberddiogelwch

  Mae seiberymosodiadau ar addysg uwch yn fwyfwy aml a niweidiol. Mae cynnal cyfrinachedd, uniondeb ac argaeledd systemau, gwasanaethau a data TG wrth wraidd cysylltedd digidol a'n strategaeth yw defnyddio ystod eang a chynhwysfawr o fesurau i sicrhau seiberddiogelwch, wedi'u paru ag ymateb wedi'i gynllunio'n dda os bydd digwyddiadau'n digwydd, gan sicrhau gwaith adfer cyflym a chyn lleied o effaith ag y bo modd. Cefnogir y thema hon gan Strategaeth Seiberddiogelwch fanwl, a byddwn yn defnyddio ein sefydliadau cymorth, megis y Cydbwyllgor Systemau Gwybodaeth (JISC) a'r Ganolfan Seiberddiogelwch Genedlaethol (NCSC) i gynyddu ein heffeithiolrwydd. Pan fydd systemau TG wedi'u datganoli, byddwn yn cydweithio â'r adrannau hynny i sicrhau dull cyson o ymdrin â diogelwch ac i safoni dulliau dilysu ar gyfer systemau gwasgaredig lle bynnag y bo modd.
 • Mudo i’r Cwmwl

  Yn rhan annatod o Seiberddiogelwch, disgwylir cysylltedd digidol 24x7 gan wasanaethau TG modern. Mae Atebion Cwmwl Buddsoddi mewn Meddalwedd yn Wasanaeth (SaaS) a Llwyfan yn Wasanaeth (Pas) yn ffyrdd cost-effeithiol o wella argaeledd gwasanaethau critigol, yn enwedig y tu allan i oriau, lle gall methiant systemau fynd heb ei gydnabod tan y diwrnod gwaith nesaf. Unwaith eto, mae angen buddsoddi, ond mae ein dibyniaeth newydd ar systemau TG yn golygu bod angen ymateb cadarn.
 • Wi-Fi cyflymder uchel

  Mae tystiolaeth yr arolwg yn awgrymu bod myfyrwyr yn ystyried dulliau Wi-Fi da yn un o'r gwasanaethau TG pwysicaf. Dros y tair blynedd nesaf, bydd symudiadau i ddarpariaeth campws gwrthdro yn dibynnu ar wasanaeth Wi-Fi cyflymder mellten, di-dor. Bydd ein Strategaeth Wi-Fi yn canolbwyntio ar gysylltedd digidol gydag atebion Wi-Fi yn yr ystafell ar gyfer neuaddau myfyrwyr a'r genhedlaeth ddiweddaraf a chyflymaf o bwyntiau mynediad Wi-Fi ar gyfer mannau cyffredin. Mae buddsoddiad sylweddol ynghlwm wrth hyn, ond mae'r dystiolaeth yn dangos bod y gwasanaeth hwn wrth wraidd bodlonrwydd myfyrwyr sydd â TG.
 • Uwchraddio rhwydwaith y campws

  Bydd TG yn adeiladu ar fuddsoddiad pensaernïaeth y rhwydwaith yn Abertawe SA1 a Dinefwr, Llundain a Birmingham yn ystod y strategaeth flaenorol, gan weithio'n agos gyda'r taleithiau a chydweithwyr mewn Ystadau a Chyfleusterau. Caerfyrddin, Llanbedr Pont Steffan, Caerdydd, ac Abertawe Alex Road craidd, dosbarthu a rhwydweithio ymyl fydd y ffocws gyda symlrwydd, dibynadwyedd a pherfformiad yn ein hegwyddorion allweddol. Bydd y dyluniad yn cynnwys rhyng-gysylltiadau cyflym iawn ac yn ymestyn ein rheolaeth mynediad rhwydwaith 'Clearpass' presennol i gynnwys polisïau diogelwch deinamig i reoli mynediad defnyddwyr mewn amser go iawn a gwella Seiberddiogelwch. Bydd arwyddion digidol yn cael eu hadnewyddu a'u targedu i gefnogi marchnata a chyfathrebu.
 • Technolegau Dysgu

  Bydd mannau dosbarth a labordy yn cael eu hadnewyddu gyda thechnolegau dysgu sy'n darparu atebion cydweithredol a rhyngweithiol sy'n cael eu harwain gan addysgeg gan greu profiadau dysgu deniadol i staff a myfyrwyr. Bydd pwyslais penodol yn canolbwyntio ar ddatblygu atebion dysgu hybrid a fydd yn galluogi dysgu i gael ei ddarparu'n lleol, yn genedlaethol ac yn rhyngwladol. Bydd datblygu perthynas gref â gweithgynhyrchwyr a chyflenwyr yn galluogi gwerthusiad parhaus o'r datblygiadau diweddaraf megis technolegau ymdrochol i sicrhau yr ymchwilir i dechnolegau'n briodol, y rhoddir profion trylwyr arnynt o safbwynt technegol ac addysgeg, a'u gweithredu pan fo hynny'n briodol.
 • Llywodraethu Data

  Mae data sy'n ddibynadwy ac sy’n hawdd i'w holi yn rhoi mantais i ni mewn marchnad gystadleuol. Byddwn yn datblygu Strategaeth Gwybodaeth Data a Busnes i gynorthwyo cynhyrchiant digidol drwy gynhyrchu setiau a dadansoddiad data cyllid ac ansawdd sicr sy'n caniatáu i bob un sy'n gwneud penderfyniadau lywio eu ffocws a'u dewisiadau, yn ogystal â galluogi effeithiolrwydd gweithredol mewn Athrofeydd a Gwasanaethau Proffesiynol.
 • Ffurflen myfyrwyr HESA a Data’r Dyfodol

  Rydym wedi cymryd camau breision i gynrychioli ein sefyllfa ym marchnad y Brifysgol gyda gwell data a ffocws ar feysydd y mae angen eu gwella. Bydd Dyfodol Data, rhaglen drawsnewid ar draws y sector, dan arweiniad HESA, yn dod â heriau newydd gyda ffurflenni aml-flwyddyn; bydd perchnogaeth ddata ddiffiniedig a phrosesau data rhagweithiol yn allweddol i'n llwyddiant. Rydym wedi cefnogi gwelliant parhaus gyda'n dangosfyrddau Gwybodaeth Busnes Mesurau Cenedlaethol a Thablau Cynghrair a byddwn yn parhau i adeiladu ar ein gallu i ddadansoddi mesurau allweddol, gan ychwanegu Cymhareb Myfyrwyr, Cadw a Chymwysterau Staff ar ddangosfyrddau Mynediad.
 • Ymgysylltu a chyfathrebu â myfyrwyr

  byddwn yn parhau i weithio gydag Undeb y Myfyrwyr, Unedau Proffesiynol, ac Athrofeydd i sicrhau bod ein gwasanaethau a'n datblygiadau yn cael eu hysbysebu mor eang ar y bo modd a bod pob llwybr ar gyfer rhannu gwybodaeth yn cael ei ddefnyddio. Byddwn hefyd yn cefnogi cynhwysiant digidol, gan gynorthwyo myfyrwyr a’r Gwasanaethau Digidol drwy roi llwyfan i bob myfyriwr lwyddo. Byddwn yn adeiladu ar ymgysylltiad myfyrwyr cyfredol drwy weithredu Rheolaeth Gwasanaethau Menter (ESM) a Rheolaeth Cysylltiadau Cwsmeriaid (CRM).' Bydd y systemau newydd hyn yn ein galluogi i ddeall anghenion y myfyrwyr a chasglu adborth drwy gydol eu taith yn fyfyrwyr. Byddwn yn mesur ein llwyddiant drwy feincnodi ein perfformiad yn yr NSS ac arolygon cenedlaethol o’i gymharu ag SAUau eraill yng Nghymru.
 • Prydlesu Cyfarpar

  Cyflwynwyd prydlesu offer TG am y tro cyntaf yn 2017 ac mae wedi bod yn llwyddiannus iawn yn y gwaith o adnewyddu asedau sy'n heneiddio ar draws fflyd y Brifysgol. Bydd datblygu cynllun prydlesu unedig yn alinio'r gwaith o adnewyddu offer TG staff a myfyrwyr ar draws y Brifysgol. Bydd cynllun adnewyddu effeithiol gydag ymrwymiad i arferion caffael cynaliadwy yn sicrhau cylch rheolaidd i ddiweddaru asedau TG y Brifysgol i dechnoleg sy'n berthnasol ac sy'n cefnogi anghenion staff a myfyrwyr.
 • Cyfarfodydd ar-lein a fideo-gynadledda

  Gan ein bod yn Brifysgol wasgaredig yn ddaearyddol, bu galw mawr erioed am ddefnyddio technoleg ar gyfer cyfarfodydd, ond daeth yn arf cyfathrebu a chydweithredu allweddol bellach a llawer o'r Brifysgol yn gweithio o bell. Gydag ymgysylltiad staff a myfyrwyr, mae angen adolygu ein mannau fideo-gynadledda presennol a chreu cynllun strategol ar gyfer datblygiadau yn y dyfodol. Bydd hyn yn cwmpasu ein ffyrdd newydd o weithio ac yn bodloni'r gofynion a'r galw cynyddol sy'n newid yn fawr, wrth hwyluso cyfieithu ar y pryd.
 • Datblygu ac Integreiddio TG

  Mae'r tîm Datblygu TG wedi mwynhau llawer iawn o lwyddiant yn ystod y blynyddoedd diwethaf. Mae hyn wedi arwain at alw digynsail am ganoli data, ffurflenni electronig, prosesau awtomataidd, ac integreiddio systemau. Bydd cynllun datblygu ac integreiddio tair blynedd yn cefnogi'r Strategaeth TG, gan gefnogi gweithgareddau megis Coleg Doethurol, Academi Fyd-eang Cymru, a phartneriaethau strategol. Mae canoli data, lleihau biwrocratiaeth, ac arloesi digidol gydag awtomeiddio a deallusrwydd artiffisial, wrth galon y cynllun. Mae cynhyrchiant, dysgu a chynhwysiant digidol yn ofynion allweddol ar gyfer y gwaith hwn i sicrhau bod y systemau hyn yn hygyrch, yn ddwyieithog, yn ymatebol ac yn hawdd i’w defnyddio.
 • Amgylchedd Dysgu Rhithwir

  Ers blynyddoedd lawer mae'r amgylchedd dysgu rhithwir wedi bod yn bwysig i addysgwyr, ond daeth yn amlwg iawn yn ystod y pandemig byd-eang. Ar hyn o bryd mae'r Drindod Dewi Sant yn defnyddio Moodle ar gyfer adnoddau, gyda dosbarthiadau ar-lein yn defnyddio Microsoft Teams. Er mwyn gwella dysgu digidol ymhellach, bydd datblygiadau ADRh yn canolbwyntio ar foderneiddio profiad Moodle, gwell llywio ac ymarferoldeb, a’r cyflymder a’r perfformiad gorau posibl. Bydd gwneud profiad addysgu ar-lein o ran yr amserlen/Teams/Moodle yn fwy integredig a chytûn yn thema allweddol arall. Byddwn yn datblygu Strategaeth ADRh ac yn cynnull grŵp ffocws gyda chynrychiolaeth staff a myfyrwyr i bennu blaenoriaethau.
 • Methodoleg gweithio ystwyth a rheoli Prosiect ystwyth

  Oherwydd gweithio ystwyth roedd newid o'r swyddfa i weithio gartref yn broses esmwyth. Yn seiliedig ar drefnu 'yr hyn a wnewch', yn hytrach na 'ble rydych chi'n ei wneud', mae'n offeryn cynhyrchiant sy'n hawdd ei addasu i unrhyw sefyllfa. Yn sgil ei weithredu cynyddwyd cynhyrchiant TG, a'r ffocws ar gyfer y cam nesaf fydd integreiddio gwaith Ystwyth yn well a rheoli prosiectau TG wrth ymgorffori dulliau ystwyth mewn gweithgareddau datblygiad proffesiynol parhaus (DPP). Byddwn yn gwneud gwell defnydd o offer 'DevOps' Microsoft sydd ar gael i ni, ac yn hyrwyddo'r gwaith o fabwysiadu gweithio ystwyth er mwyn cefnogi prosiectau ehangach y Drindod Dewi Sant.
 • Adroddiad Data am Docynnau TG

  Gan adeiladu ar adroddiadau cyfredol a dadansoddi data, byddwn yn defnyddio'r ESM a'r CRM i ddatblygu cysylltiadau pellach â defnyddwyr i ddeall eu hanghenion ac i gasglu adborth drwy gydol eu taith i fyfyrwyr. Bydd datblygu adroddiadau a monitro data tocynnau TG ymhellach yn caniatáu canfod tueddiadau cyfoethocach o faterion cyffredin er mwyn helpu i ddatrys materion yn rhagweithiol cyn iddynt gael eu nodi gan staff neu fyfyrwyr. Bydd gweithredu adroddiadau a all dynnu sylw at geisiadau neu faterion cyffredin ar draws unedau proffesiynol lluosog hefyd yn caniatáu gwella llifoedd gwaith er mwyn symleiddio prosesau.
Strategaethau Ehangach

Mae'r Strategaeth Ddigidol yn canolbwyntio ar chwe thema Ddigidol. Mae ein hamcanion Strategol TG yn cyd-fynd â'r themâu hyn yn y modd canlynol:

Thema'r Strategaeth Ddigidol Amcan strategol TG
Cysylltedd Digidol
 • Syml, Ar Gael a Seiberddiogel
 • Sicrhau bod ein Seilwaith TG yn cyd-fynd ag anghenion y Brifysgol
 • Datblygiadau TG Arloesol sy'n Canolbwyntio ar y Dysgwr
Cynhyrchiant Digidol
 • Cynwysoldeb a Bodlonrwydd TG Myfyrwyr a Staff
 • Galluogi Penderfyniadau a yrrir gan ddata
 • Rhagweithiol, nid adweithiol
Dysgu Digidol
 • Cynwysoldeb a Bodlonrwydd TG Myfyrwyr a Staff
 • Datblygiadau TG Arloesol sy'n Canolbwyntio ar y Dysgwr
Cynhwysiant Digidol
 • Syml, Ar Gael a Seiberddiogel
 • Cynwysoldeb a Bodlonrwydd TG Myfyrwyr a Staff
 • Datblygiadau TG Arloesol sy'n Canolbwyntio ar y Dysgwr
Galluoedd Digidol
 • Syml, Ar Gael a Seiberddiogel
 • Datblygiadau TG Arloesol sy'n Canolbwyntio ar y Dysgwr
Arloesedd Digidol
 • Sicrhau bod ein Seilwaith TG yn cyd-fynd ag anghenion y Brifysgol
 • Datblygiadau TG Arloesol sy'n Canolbwyntio ar y Dysgwr
Illustration
Illustration

Mae'r Strategaeth TG hefyd yn ystyried Strategaeth ehangach y Brifysgol yn ei holl benderfyniadau a chynllunio gweithredu:

  • Blaenoriaeth Strategol 1 – Rhoi Dysgwyr yn Gyntaf
  • Blaenoriaeth Strategol 2 – Rhagoriaeth mewn Addysgu, Ysgolheictod ac Ymchwil Gymhwysol
  • Blaenoriaeth Strategol 3 – Creu Cyfleoedd drwy Bartneriaethau
  • Blaenoriaeth Strategol 4 – Prifysgol i Gymru

Mae'r Strategaeth TG hefyd wedi'i chynllunio i fod yn hyblyg er mwyn darparu ar gyfer unrhyw ddatblygiadau sydd ei angen yn y dyfodol i gefnogi strategaethau newydd. Bydd hyn yn cynnwys y gallu i gefnogi egwyddorion y Strategaeth Addysgu a Dysgu wrth iddi gael ei hadnewyddu.


Bydd llwyddiant y strategaeth hon yn cael ei fesur drwy gyflawni'r proffil Gweithredu TG a gyflwynir yn yr adran Gweithredu/Monitro. Cefnogir y proffil Gweithredu hwn drwy gymhwyso cynlluniau gweithredu CAMPUS blynyddol TG.

Bydd y gwaith o weithredu a monitro'r cynnydd a gyflawnwyd o ran cyflawni'r proffil gweithredu a'r cynlluniau blynyddol yn cael ei oruchwylio gan Uwch Dîm Rheoli'r Gyfarwyddiaeth Ddigidol. Darperir diweddariadau rheolaidd i'r Tîm Arweinyddiaeth Weithredol, y Tîm Cynllunio Academaidd a'r Uwch Gyfarwyddiaeth yn ôl y gofyn.